Semalt: Onlaýn maglumatlary çykarmak üçin skraper giňeltmesini ulanmak

Internet ähli görnüşli kärhanalar üçin esasy maglumat çeşmesine öwrüldi. Web sahypasyndan maglumat almak we ony Google resminamalaryňyza ýa-da CSV ýa-da Excel iş sahypasyna ýüklemek isleseňiz, gyrmak jogap. Torda döwmek üçin programma üpjünçiligi köp, ýöne olar gaty gymmat we tehniki başarnyklary bolmadyk adaty ulanyjy üçin ideal däl. Şeýle-de bolsa, adaty brauzeriňizi ulanyp, hyzmaty hiç hili çykdajysyz ulanmak mümkin. Google Chrome-da Google Web Dükanynda elýeterli birnäçe brauzer giňeltmesi bar.

Web gyryjy

Web Scraper, ulanyjylara web sahypalaryndan maglumatlary gyrmaga we geljekde gözlemek üçin Excel elektron tablisalaryna ýa-da maglumat bazalaryňyza ýüklemäge mümkinçilik berýän Chrome giňeltmesi. Maglumatlar çykarylandan soň ony CSV görnüşinde eksport edip ýa-da CouchDB-de saklap bilersiňiz. Web Scraper, bir wagtyň özünde birnäçe sahypadan dürli görnüşli maglumatlary gyrmaga mümkinçilik berýär. Suratlaryň, tekstiň we hatda tablisalaryň çyzylmagyna mümkinçilik berýär. Scraper, AJAX we JavaScript ýaly iň täze tehnologiýa bilen işlenip düzülen saýtlardan ähli web sahypalaryndan maglumatlary çykarmaga mümkinçilik berýär.

DataMiner

Bu opsiýa, internetden maglumatlary çykarmak üçin ulanylýan Chrome-da özbaşdak brauzerdir. Alnan maglumatlar soňra Excel iş sahypalaryna eksport edilip ýa-da Google Sheets-e ýüklenip bilner. E-poçtalary, Google onlaýn gözleg netijelerini we HTML tablisalaryny beýlekiler üçin döwmek üçin peýdalydyr. Şeýle hem, XPath saýlaýjylary üçin amatlydyr.

Ekran gyryjy

Bu gyryjy, ekrany döwmek üçin Chrome brauzeriniň giňeltmesi. Bu proses internetden maglumatlary çykarmagyň awtomatiki prosesi. Çykarylan maglumatlary JSON ýa-da CSV faýly hökmünde göçürip alyp bolýar. Element we XPath saýlaýjy usullaryny goldaýar.

iMacro

Bu opsiýa, ulanyjy işjeňliginiň ýazgysyny ýöredýän Chrome brauzerinde makro ýazgydyr. Web awtomatlaşdyryş, web synagy we maglumatlary çykarmak üçin ulanylýar. “iMacro” faýllary göçürip almak, onlaýn formalary doldurmak we parollary ýatda saklamak ýaly dürli onlaýn meseleleri ýerine ýetirip biler. “IMacro” ulanylanda, ulanyjylar diňe funksiýany ilkinji gezek ýazga almaly we ony kompýuterde ýatda saklamaly. Bu meseläni ýene bir gezek ýerine ýetirmeli bolsaňyz, prosesi gaýtalamaly bolmaz. iMacro, Firefox, Internet Explorer we Chrome ýaly beýleki brauzerler üçin elýeterlidir.

Gyryjy enjamy ulananyňyzda, web sahypalaryna gitmek we çykarmak isleýän maglumatlaryňyzy kesgitlemek üçin meýilnama düzmeli. Giňeldiş, ulanyjy meýilnamasyna laýyklykda bellenen sahypadan geçer we ähli degişli maglumatlary alar. Gural maglumatlary elde tygşytlanyňyzda wagtyňyzy tygşytlaýar. Gerekli maglumatlar dürli web sahypalarynda bar bolsa, olaryň hemmesinden maglumat alyp bilersiňiz, bu bolsa bu guraly hasam güýçlendirýär.

Scraper giňeltmesi, internetdäki maglumatlary çykarmagy aňsatlaşdyrýar. Internet ulanyjylary, giňeltmelere ýazga almak we zerur bolanda salgylanmak arkaly gaýtalanýan web meselelerini ýerine ýetirmekden saklanyp bilerler. Gyryjy giňeltme onlaýn formalary doldurmak we parollary ýatda saklamak ýaly adaty funksiýalary ýerine ýetirýär.

send email